Bodemenergieplan

Vooral voor overheden en commerciële partijen zoals projectontwikkelaars.

Een bodemenergieplan van Groenholland zorgt ervoor dat een gemeente de regie in eigen handen houdt. In een bodemenergieplan stel een gemeente duidelijke regels vast voor een specifiek gebied. Hierdoor kan de gemeente makkelijk problemen voorkomen. Dankzij een goed plan en ontwerp kunnen ook toekomstige bewoners van de gemeente nog steeds kiezen voor bodemenergie!

Overweeg je een bodemenergieplan op te stellen?

Waarom een bodemenergieplan?

Met een bodemenergieplan behoudt de gemeente regie op gebiedsniveau over de realisatie van bodemgekoppelde warmtepompsystemen. We zien in de praktijk dat ontwerpers niet altijd rekening houden met toekomstige aan te leggen systemen. Dit kan leiden tot ondoelmatig gebruik van de bodem. Als gevolg van ongewenste thermische interactie tussen buursystemen kan voor alle toekomstige gebruikers onvoldoende bodemenergie beschikbaar zijn. Omdat de onderlinge thermische effecten pas na verloop van jaren (>10 jaar) duidelijker worden, is het van belang om dit vroegtijdig te onderzoeken. 

Om deze problemen te voorkomen en iedereen van bodemenergie gebruik te laten maken kan de gemeente een interferentiegebied aanwijzen. Binnen een interferentiegebied zijn alle systemen vergunningsplichtig en moet de partij die het ontwerp maakt aan de gestelde eisen uit het plan voor bodemenergie voldoen.

Groenholland maakt vaak bodemenergieplannen
Aardgasvrije wijk in Goes ontworpen door Groenholland.

Wat is een interferentiegebied?

Wordt het druk in de ondergrond? Bij de ontwikkeling van nieuwe (gasloze) wijken met bodemgebonden woningen passen gemeente steeds vaker bodemenergie toe. De praktijk leert dat projectontwikkelaars in meerdere fases bouwen en dus is een wijk vaak pas na meerdere jaren af. Een ontwerper van individuele of klein collectieve bodemenergiesystemen kan geen rekening houden met toekomstige systemendie nog niet zijn gemeld

Bestaat hiervoor een oplossing? 

Ja! De gemeente is bevoegd gezag en kan initiatief nemen om een interferentiegebied” aan te wijzen. Op deze manier kunnen alle kavels gebruik maken van bodemenergie zonder elkaar negatief te beïnvloedden. Daarmee voert de gemeente regie over de toepassing van bodemenergie en verzekert het de energiezekerheid voor alle huidige en toekomstige gebruikers van bodemenergie. 

Niet alleen een interferentiegebied is onderdeel van een bodemenergieplan

Om binnen een interferentiegebied negatieve thermische interferentie te voorkomen, legt een bodemenergieplan beperkingen tot de te winnen energie op aan elke potentiële gebruiker. Door gebruik van een gevalideerde rekenmethode kan Groenholland een optimalisatie van het gebruik van bodemenergie doorrekenen. Dit resulteert in “energiebudgetten”, een energetische verkaveling van de ondergrond.

Voor gemeente Goes hielp Groenholland mee aan ontwerpen van aardgasvrije wijk

Binnen een interferentiegebied zijn alle bodemenergiesystemen vergunningsplichtig en moeten ze aan de gebruiksregels uit het bodemenergieplan voldoen. In de gebruiksregels van het plan staat welke eisen aan het ontwerp worden gesteld om negatieve interferentie tussen systemen voor bodemenergie te voorkomen. Deze eisen kunnen een voorgeschreven minimale lengte van de bodemwarmtewisselaar zijn of een minimumeis aan de energiebalans (verhouding warmte/koudevraag).

Groenholland ontwikkelde een rekenmethode waarmee de thermische interacties tussen systemen nauwkeurig wordt bepaald. Deze rekenmethode is o.a. toegepast om de Interferentie Tool Gesloten Bodemenergiesystemen te ontwikkelen. De rekenmethode kan ook worden toegepast met een optimalisatietechniek waarmee voor elk systeem binnen een interfentiegebied de maximale energetische belasting van de bodem wordt bepaald. Elk systeem krijgt in het ontwerp van het plan een “eerlijk” deel van de bodemenergie toegewezenwaarbinnen geen negatieve interferentie optreedt.

Naast de energiebudgetten kan een bodemenergieplan ook andere eisen aan ontwerp en aanleg van systemen stellen. Deze eisen kunnen gaan over de boordiepteafdichting van boorgatenrendementseisen of aandachtspunten zoals bodemverontreiniging of archeologische waarde. Kortom ook de volgende zaken verdienen aandacht:

  • Harmoniseren van ontwerp met betrekking tot geothermische parameters;
  • Voorschriften met betrekking tot boorproces en lozen van werkwater;
  • Eventueel beperken van boordiepte;
  • De bodemopbouw en voorkomen scheidende lagen;
  • Minimumeisen aan rendement van systemen.

Schakel ons in voor het ontwerp van een plan voor bodemenergie

Je moet met veel factoren rekeninghouden bij het ontwerp van een plan voor bodemenergie. Als professional in bodemenergie hebben wij een eigen rekenmethode om een bodemenergieplan te ontwerpen dat gunstig is voor iedere partij. Vul ons contactformulier in en maak een afspraak.